English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission utvikler strukturerte plasseringer for så vel privatpersoner som foretak og institusjoner. Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser.

Brukervilkår

1. Generelt
Dette nettstedet ("Nettstedet") tilhører Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, 556759-1721, ("Strukturinvest").

Ved å bruke eller laste ned informasjon fra Nettstedet forplikter du deg til å følge disse vilkårene for bruk ("Vilkårene").

Visse sider og dokumenter på Nettstedet kan omfatte ytterligere eller alternative vilkår og regler. For produkter og tjenester som leveres på Nettstedet er det dessuten separate vilkår og regler. Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene eller andre vilkår eller regler som gjelder for Nettstedet, får du ikke bruke Nettstedet og heller ikke laste ned noe informasjon fra Nettstedet.

Strukturinvest forbeholder seg retten til å endre Vilkårene. Slik endring kan foretas når som helst og uten foregående varsel. Man bør derfor lese gjennom Vilkårene regelmessig.

Strukturinvest forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å oppdatere Nettstedet eller avbryte eller på annen måte begrense bruken av det.

2. Personer utenfor Sverige/Norge - People outside of Sweden/Norway
Nettstedet henvender seg ikke til personer som er forhindret fra å ha tilgang til et slikt Nettsted i henhold til gjeldende lovgivning i de land der de er innbyggere eller bosatt. Dersom du er forhindret fra å ta del av materialet på Nettstedet eller dersom du har noen tvil om hvorvidt du skulle være forhindret i å ta del av materialet på Nettstedet, kan du ikke bruke det. I slikt tilfelle ber vi deg forlate Nettstedet omgående. Viktig informasjon til personer som bor utenfor Sverige/Norge finner du her.

 3. Ansvarsbegrensning
Informasjonen på Nettstedet er basert på kilder Strukturinvest har vurdert til å være pålitelige. Informasjonen er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke i noe tilfelle rådgivning, anbefalinger eller veiledning ved beslutning om investeringer. Det er opp til brukeren av Nettstedet til selv å vurdere egnetheten og anvendeligheten av de tjenester som beskrives eller leveres på Nettstedet, samt den informasjonen som formidles på Nettstedet. Brukere av Nettstedet bør alltid konsultere rådgivere hva angår deres personlige forhold. 

Å investere i fond og andre finansielle instrumenter innebærer å ta en risiko. Verdien og avkastningen av en investering kan både stige og falle, og hele eller deler av den investerte kapitalen kan gå tapt. Det er dermed ikke sikkert at du får tilbake den investerte kapitalen. Historisk avkastning og historisk resultat er ingen garanti for fremtidig avkastning og resultat.
Det er en risiko for at informasjonen ikke er fullstendig, uttømmende eller oppdatert. Det er også en risiko for at informasjonen er feilaktig eller inneholder tekniske mangler. Bruken av informasjonen på Nettstedet skjer således på egen risiko, og brukere av Nettstedet anbefales å bruke egnede antivirusprogrammer og annen sikkerhetsprogramvare. I den grad Nettstedet inneholder lenker til andre hjemmesider kan Strukturinvest ikke garantere tilgang til disse, og Strukturinvest fraskriver seg alt ansvar for innholdet på slike sider. Informasjon som sendes via
Nettstedet eller e-post skjer på egen risiko.

Strukturinvest er ikke ansvarlig for skade i noen form som direkte eller indirekte er forårsaket av eller på noen måte relaterer til informasjonen på Nettstedet eller bruken eller manglende evne til å bruke Nettstedet.

4. Informasjonskapsler
Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker et nettsted med informasjonskapsler få informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler og hva de brukes til. Informasjon om informasjonskapsler på strukturinvest.se finner du her.

Den besøkende må også samtykke i at informasjonskapsler benyttes. Samtykke til bruk av informasjonskapsler gis ved at du benytter Strukturinvests Nettsted og at du aksepterer informasjonskapsler i nettleseren. Dersom du ikke samtykker i informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på Strukturinvests Nettsted begrenses.

5. Behandling av personopplysninger
Strukturinvest er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger på Nettstedet. Informasjon om Strukturinvests behandling av personopplysninger finner du her.

6. Varemerker og opphavsrett
Alle rettigheter til varemerker og merker på Nettstedet tilhører Strukturinvest, deres lisensgivere og andre samarbeidspartnere. Varemerker og merker som tilhører Strukturinvest får ikke brukes uten Strukturinvests skriftlige tillatelse.

Alt innhold på Nettstedet som tekst, grafikk, merker, funksjonsikoner, lydklipp og programvare innehas av Strukturinvest med eiendomsrett eller er lisensiert til bruk av Strukturinvest og beskyttes av lov om opphavsrett eller tilsvarende internasjonal lovgivning. Det innebærer bl.a. at all gjengivelse av materiale eller deler av det forutsetter opphavspersonens tillatelse.

7. Anvendt lov m.m.
Svensk lov kommer til anvendelse på informasjon som gis på Nettstedet og på avtaler som inngås via Nettstedet og på Nettstedet for øvrig. Alle tvister i forbindelse med dette skal endelig avgjøres av svensk domstol.

8. Kontaktopplysninger vedrørende Nettstedet
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
Att: Thomas Olsson
Stora Badhusgatan 18-20
SE-411 21 Göteborg 
info@strukturinvest.se

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst