English

Våre tjenester

Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser. Vårt tilbud omfatter blant annet skreddersydde investeringsløsninger.

Risikoklassifisering

I de tilfeller Strukturinvest leverer investeringstjenester, som utførelse av kundeordre, påhviler det normalt Strukturinvest å avgjøre om tjenesten eller produktet passer for investoren. For å forenkle prosessen har Strukturinvest delt inn de plasseringene vi tilbyr i ulike grupper. Klassifiseringen baseres på det finansielle instrumentets egenskaper, kompleksitet samt risikonivå. Før du foretar en investering er det viktig at du forstår hva denne produktgruppeklassifiseringen innebærer.

Fra og med september 2015 benyttes det en ny risikoskala. Les mer om den nye risikoskalaen her.

For samtlige risikonivåer er muligheten for eventuell utbetaling av nominelt beløp og/eller avkastning avhengig av emittentens finansielle evne til å oppfylle sine forpliktelser på tilbakebetalingsdagen. Dersom emittenten skulle havne i økonomiske vanskeligheter, risikerer investoren å tape hele sin investering uansett hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. Emittentens kredittverdighet kan forandres i så vel positiv som negativ retning i løpetiden.

Før du tegner deg for plasseringer hos Strukturinvest vil vi normalt oppfordre deg til å gjennomgå en egnethetsvurdering ved å svare på et antall spørsmål om din kunnskap og erfaring. Du har rett til egnethetsvurderingen ifølge lov, og spørsmålene er integrert i våre tegningspåmeldelser og i vår depotsøknad. En investering i en strukturert plassering egner seg kun for investorer som har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til selv å kunne vurdere risikoene knyttet til investeringen, og den egner seg kun for investorer som dessuten har investeringsmål som stemmer overens med den aktuelle plasseringens eksponering, løpetid og andre egenskaper samt den finansielle styrken til å bære de risikoer som er forbundet med investeringen. Før det tas en investeringsbeslutning, oppfordres potensielle investorer derfor til å konsultere deres egne profesjonelle rådgivere i det omfang de finner nødvendig og nøye overvåke investeringen på bakgrunn av investorens egne forhold og risikonivået i investeringen.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst