English

Våre tjenester

Det er vårt mål å tilby våre kunder markedets mest attraktive plasseringer tilpasset gjeldende markedsforutsetninger og individuelle risikopreferanser. Vårt tilbud omfatter blant annet skreddersydde investeringsløsninger.

Viktig om risikoer

Investeringer i strukturerte plasseringer er forbundet med et antall risikofaktorer. Her oppsummerer vi noen av de mest fremtredende risikofaktorene. For mer utførlig informasjon om disse og øvrige risikofaktorer, vennligst se emittentens prospekt og endelige vilkår tilhørende respektive plassering.

Kredittrisiko
En strukturert plassering emitteres av en svensk eller utenlandsk bank som påtar seg å utbetale eventuell avkastning i henhold til plasseringens vilkår. Investoren aksepterer dermed risikoen for at den emitterte banken skulle havne i økonomiske vanskeligheter eller gå konkurs og ikke kunne oppfylle sine forpliktelser overfor investoren. Dersom emittenten skulle havne i økonomiske vanskeligheter, risikerer investoren å tape hele sin investering uansett hvordan underliggende eksponering har utviklet seg. Emittentens kredittverdighet kan forandres i så vel positiv som negativ retning. En måte å vurdere kredittrisikoen på er ut fra den kredittvurdering som er fått fra uavhengige kredittratingbyråer som eksempelvis Standard&Poor's og Moody's. En kredittvurdering gir et bilde av foretakets eller bankens langsiktige evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Den høyeste ratingen som kan oppnås er AAA og Aaa, mens CCC og Caa3 er lavest.

Likviditetsrisiko
En strukturert plassering har en forhåndsbestemt løpetid. Under normale markedsforhold er det imidlertid mulig å selge plasseringen før utløp via et daglig annenhåndsmarked. Indikative salgskurser offentliggjøres daglig  på Strukturinvests hjemmeside. Ved unormale markedsforhold kan andrehåndsmarkedet være svært illikvid, dvs. at det er vanskelig eller umulig å selge plasseringen. Kursene i annenhåndsmarkedet kan både bli høyere og lavere enn det investerte beløpet. Prissettingen i andrehåndsmarkedet bygger på vedtatte matematiske beregningsmodeller og er blant annet avhengig av gjenværende løpetid, aktuell rentesituasjon, underliggende markedsutvikling og kursbevegeligheten (volatiliteten) i markedet.

Eksponeringsrisiko
Markedsutviklingen for den underliggende eksponeringen er avgjørende for beregningen av det endelige resultatet i plasseringen. Hvordan den underliggende eksponeringen utvikles er avhengig av en rekke faktorer og omfatter komplekse risikoer som blant annet inkluderer aksjekursrisikoer, kredittrisikoer, renterisikoer, råvareprisrisikoer, volatilitetsrisikoer, valutakursrisikoer og/eller politiske risikoer. En investering i plasseringen kan gi en annen avkastning enn en direkteinvestering i den underliggende eksponeringen. For mer informasjon om underliggende eksponering viser vi til utgiverens prospekt og endelige vilkår.  

Valutarisiko
En strukturert plassering kan enten være valutasikret eller avhengig av utviklingen i en annen valuta i forhold til den valutaen plasseringen kjøpes i. Dersom plasseringen ikke er valutasikret, kan valutakursen påvirke plasseringens avkastning så vel positiv som negativ retning.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst